Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden zijn er ter bescherming van de klant en leverancier en garanderen een succesvolle koop en verkoop. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling bij Celtic WebMerchant. Het doen van een bestelling betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden.

1. Algemene bepalingen.
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en overeenkomsten met Celtic WebMerchant.
1.2 Een bestelling kan worden geplaatst via Celtic WebMerchants webwinkelsysteem, telefonisch of via e-mail. Het doen van een bestelling betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Celtic WebMerchant is bevoegd om bij de uitvoering van bestelling(en) gebruik te maken van derden.
1.5 Alle wettelijke gegevens betreffende identiteit en adres van Celtic WebMerchant staan vermeld op de pagina Contact van de webwinkel en zijn ook opgenomen in elke Bestelbevestiging en op elke factuur.
1.6 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Celtic WebMerchant in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Celtic WebMerchant vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
1.7 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
1.8 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

2. Overeenkomst.
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Celtic WebMerchant. Celtic WebMerchant is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Celtic WebMerchant dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de Bestelbevestiging.
2.2 Voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en Celtic WebMerchant, dan wel tussen Celtic WebMerchant en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de koper en Celtic WebMerchant, is Celtic WebMerchant niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Celtic WebMerchant.
2.3 Bij de aankoop van sierwapens en battle-ready wapens bij Celtic WebMerchant, verklaart de koper achttien (18) jaar of ouder te zijn.

3. Prijzen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn per stuk, in euro`s, inclusief BTW en eventuele belastingen of andere heffingen en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Eventuele belastingen, geheven door de douane bij de import van de producten van Celtic WebMerchant, worden niet door Celtic WebMerchant vergoed.
3.2 Alle aanbiedingen van Celtic WebMerchant zijn vrijblijvend en Celtic WebMerchant behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
3.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Celtic WebMerchant.
3.4 Eventuele kortingen worden verrekend op de factuur, alsmede de definitieve totaalprijs. Bij kortingen vervalt het recht om het artikel retour te sturen.

4. Betalingen
4.1 Betaling dient te geschieden bij vooruitbetaling of betaling achteraf binnen tien (10) dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
4.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan een bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de rekening van Celtic WebMerchant.
4.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en ontvangt u een betalingsherinnering met een uiterste betaaltermijn van 7 dagen.
4.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Celtic WebMerchant gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
4.5 Indien om willekeurig welke reden het bestelde artikel niet (meer) leverbaar is, dan stuurt Celtic WebMerchant hiervan zo spoedig mogelijke bericht per email en ontvangt u een creditnota voor het bedrag van het bestelde artikel, indien de betaling van het desbetreffende artikel reeds is ontvangen. Het bedrag wordt dan binnen zeven (7) dagen op uw rekening teruggestort.
4.6 Celtic WebMerchant is gemachtigd de gegevens van opzettelijke wanbetalers over te dragen aan politie en / of justitie, en het Nationaal Incasso Bureau in te schakelen voor het innen van de openstaande betaling. Alle hieruit voortvloeiende kosten zullen worden verhaald op de koper.
4.7 Door Celtic WebMerchant verstrekte waardebonnen zijn een jaar na aanschaf geldig. Deze waardebonnen kunnen alleen bij www.celticwebmerchant.com worden gebruikt en zijn niet inwisselbaar voor een geldbedrag. Het bedrag van de waardebon dient in één bestelling besteed te worden. Eventuele resterende bedragen worden niet uitgekeerd.
4.8 Het is niet toegestaan om een door Celtic WebMerchant verstuurde factuur zonder overleg aan te passen. Indien de factuur zelfstandig wordt aangepast, zullen er 10 euro extra administratiekosten in rekening worden gebracht.
4.9 Indien u uw bestelling op afbetaling wenst te betalen, dient u hiervoor Celtic WebMerchant te contacteren om tot een betalingsregeling te komen. Celtic WebMerchant rekent 15% rente over het totale bestelbedrag extra.
4.10 In het geval van wanbetaling is Celtic WebMerchant gerechtigd, de door de wet bepaalde buitengerechtelijke kosten te berekenen over uw factuur.

5. Gebruik
5.1 Bij aankoop van een product bij Celtic WebMerchant, verklaart de koper dat hij/zij dit product op een door de Nederlandse wetgeving toegestane manier zal gebruiken.
5.2 Celtic WebMerchant vrijwaart zich van schade, veroorzaakt door het onwettig gebruik van één van de producten die bij Celtic WebMerchant zijn gekocht.
5.3 De producten van Celtic WebMerchant voldoen aan de eisen van de Nederlandse wapenwet.

6. Levering
6.1 De door Celtic WebMerchant opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
6.2 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Celtic WebMerchant in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Celtic WebMerchant gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
6.3 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Celtic WebMerchant kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
6.4 De levering van de producten geschiedt naar het door de koper op de bestelling ingevulde adres. Celtic WebMerchant is niet verantwoordelijk voor foutief ingevulde naam- of adresgegevens.
6.5 Indien bij ontvangst van de bestelling blijkt, dat een product beschadigd is tijdens transport of ontbreekt in het pakket, dient de klant dat binnen zeven (7) dagen na ontvangst via e-mail te melden. Indien deze melding na deze termijn wordt verstuurd, zal Celtic WebMerchant 10 euro extra servicekosten in rekening brengen.
6.6 Bestellingen met een bepaalde minimum bestelwaarde kunnen gratis worden verzonden zoals beschreven op de pagina Bezorgen & afhalen. De gratis verzendservice wordt aangeboden als een experiment voor nog onbepaalde tijd. De afloop van de proef wordt van tevoren aangekondigd via de nieuwsbrief.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Celtic WebMerchant verschuldigd bent, hebt voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
7.2 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Celtic WebMerchant geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

8. Reclames en aansprakelijkheid
8.1 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Celtic WebMerchant te retourneren. Retourzendingen worden slechts ongebruikt en onbeschadigd geaccepteerd.
8.2 De kosten voor de retournering worden door de klant betaald. Wanneer de wens tot retournering voortvloeit uit een foutieve levering vanaf Celtic WebMerchant, een beschadigd ontvangen zending, of een productiefout, worden de verzendkosten voor de retournering door Celtic WebMerchant gedekt.
8.3 Op maat gemaakte producten worden niet teruggenomen, tenzij het te retourneren product aantoonbaar niet aan de overeenkomst voldoet, bijvoorbeeld, maar niet alleen, door een productiefout of beschadiging.
8.4 Wat op maat gemaakte producten zijn, wordt omschreven op de pagina Wat is maatwerk?. Hoewel Celtic WebMerchant maattabellen ter beschikking stelt aan de koper, ligt de verantwoordelijkheid van het correct doorgeven van de maten bij de koper, ook indien deze kiest voor een standaardmaat.
8.5 De klant draagt er zelf zorg voor dat het te retourneren product voldoende stevig en beschermend is verpakt alvorens hem over te dragen aan de transporteur, om beschadigingen tijdens transport te voorkomen.
8.6 Een product wordt slechts als "geretourneerd" aangemerkt, wanneer het in onbeschadigde en ongebruikte staat wordt bezorgd aan Celtic WebMerchant. Voor de ontvangst door Celtic WebMerchant is het product nog in bezit van de klant. Celtic WebMerchant accepteert geen retouren die tijdens transport van de klant naar Celtic WebMerchant beschadigd zijn geraakt.
8.7 Op de producten van Celtic WebMerchant staat één jaar garantie, tenzij anders vermeld. Wanneer een product bij normaal gebruik binnen de garantietermijn kapot gaat, kan de klant het product retourneren ter reparatie of vervanging. Een artikel kan niet geretourneerd worden, wanneer het is aangepast, of als de klacht wordt veroorzaakt door beschadiging door opzet of nalatigheid, nalatig of foutief onderhoud, normale slijtage en / of foutief gebruik.
8.8 Celtic WebMerchant is niet verantwoordelijk voor de historische correctheid van de producten die zij verkoopt.

9. Bescherming persoonsgegevens.
9.1. Voor het kunnen uitvoeren van een bestelling is het noodzakelijk in het scherm “Adresgegevens" persoonlijke gegevens te verzamelen en op te slaan. Celtic WebMerchant respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.
9.2 Celtic WebMerchant zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.